• Patlamadan Korunma Dokümanı (ATEX)
  • Fonksiyonel Güvenlik
  • SIL Analizleri ve SIL Doğrulaması
  • RBI - Risk Temelli Bakım / Korozyon

HAZOP EĞİTİMLERİ

HAZOP EĞİTİMİ (HAZARDEOUS AND OPERABILITY)

Endüstride çok kullanılan tehlike ve işletilebilirlik olarak da tanımlanan HAZOP risk değerlendirme yöntemi, proses endüstrisinde emniyet, depolama, elektrik ve elektronik devrelerde önemli riskleri ortaya çıkarabilen bir metodolojidir.

IEC 60882:2016 standardına göre, olağan bir proseste oluşabilecek zararlı sapmaların olası zararlarını önlemek amacıyla ekip halinde yapılabilen bir çalışmadır. Kaza tehlikesinin tespit edilmesini, bu tehlikenin getireceği risklerin değerlendirilmesini sağlayan en etkili metotlardan birisidir.

Ayrıca “Büyük Endüstriyel Kazaların Önlenmesi ve Etkilerinin Azaltılması Hakkındaki Yönetmelik” ile bünyelerinde tehlikeli kimyasallar bulunduran işletmelerin olası bir kazada insana ve çevreye olan zararlarının en aza indirilmesi kapsamında bazı yükümlülükler getirmiştir. Büyük endüstriyel kazaya neden olabilecek işyerlerinde olası bir kazanın etkileri dikkate alındığında, yapılacak risk değerlendirmesinin önemi de ortaya çıkmaktadır.

Nitel bir risk değerlendirme metodu olan HAZOP, yarı-kantitatif bir metoda da dönüştürülebilmektedir. Multi-disipliner bir ekip ile, önce saha turu sonra masa başında yapılmalıdır. Belirli anahtar ve kılavuz kelimeler ile yapılan bir beyin fırtınası çalışmasıdır. Bu metot;

 • Proses dizayn aşamasında,
 • İşletme aşamasında kullanılabilir.

Reaksiyon kinetiğine ait endotermik ve ekzotermik reaksiyonlar açısından akışkanlar mekaniği kurallarına tabi olan sıvı fazdaki kimyasallar ve kimyasal proses içeren sistemler için HAZOP metodolojisi tercih edilmelidir. HAZOP Ekibinde; proses/üretim mühendisi, otomasyon mühendisi, iş güvenliği uzmanları olmalıdır. Çalışmanın Amacı;

 • Tasarımdan kaynaklanan tüm sapmaların sebebini belirlemek,
 • Bu sapmalardan kaynaklanan tüm önemli tehlike ve işletilebilirlik problemlerini saptamak,
 • Tehlike ve işletilebilirlik problemlerini kontrol etmek için aksiyon almak,
 • Alınan önlem kararlarının uygulandığını ve kayıt altına almak.

Çalışmanın başarılı olması için gerekli materyaller;

 • Akış diyagramları
 • P&ID’ler
 • Malzeme bilgi formları (SDS’ler)
 • Prosedür ve talimatlar
 • Yerleşim Planları (Lay-out’lar)
 • Acil kapatma prosedürleri
 • Elektrik şemaları

Firmamız bu metodolojiye ait eğitimleri sizlerin hizmetine sunmakta, hazırlamış olduğumuz güvenlik raporlarından elde etmiş olduğumuz deneyimleri sizlerle paylaşmak için sabırsızlanmaktadır. Bahse konu eğitimlere ait eğitim planı aşağıda yer almaktadır.

EĞİTİM PROGRAMI

 • HAZOP Nedir?
 • Risk Değerlendirmeleri
 • Hazop Tekniğine Giriş
 • Tanımlar
 • Sapma Parametreleri
 • Planlama ve Hazırlık
 • HAZOP Uygulama Alanları
 • P&ID (Borulama ve Enstrüman Diyagramları)
 • Enstrüman Tipleri
 • Ekipman Sembolleri
 • Düğüm (Node) Seçimi,
 • Nedenlerin Tespit Edilmesi
 • Sonuçların Tespit Edilmesi
 • Koruyucuların Tespit Edilmesi
 • Öneriler
 • HAZOP Uygulaması - Saha Çalışması
 • HAZOP Tablosunun Doldurulması
 • Örnek Uygulama
 • HAZOP - LOPA Bağlantısı (LOPA : Koruma Katmanları Analizi)