• Patlamadan Korunma Dokümanı (ATEX)
    • Fonksiyonel Güvenlik
    • SIL Analizleri ve SIL Doğrulaması
    • RBI - Risk Temelli Bakım / Korozyon

MAKİNE RİSK DEĞERLENDİRMESİ EĞİTİMİ


İşyerinde bulunan makine ve ekipmanlara ilişkin asgari gereklilikler; “Makine Emniyet Yönetmeliği” ve “İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği”nde yer almaktadır.

Yönetmeliğe göre;

İşveren, iş ekipmanlarının kullanımı ile ilgili sağlık ve güvenlik yönünden uyulması gerekli asgari şartlara uymak durumundadır.
 
Bu şartlar kapsamında;
 
  • İşveren; iş ekipmanının bu yönetmeliğin EK-I’inde belirlenen asgari gereklere uygun olmasını sağlar.
  • İşveren, iş ekipmanının kullanımı süresince, yeterli bakımını yaptırarak yönetmelikteki hususlara uygun durumda olması için gerekli önlemleri alır.
 
İşveren, işyerinde kullanılan iş ekipmanının, yönetmelikte belirtilen hususlara uygun güvenlik düzeyinde olmasını sağlar.
 
Yönetmeliğe göre;
 
İş ekipmanının güvenliğinin kurulma ve montaj şartlarına bağlı olduğu durumlarda, ekipmanın kurulmasından sonra ve ilk defa kullanılmadan önce ve her yer değişikliğinde ekipmanın, periyodik kontrolleri yapmaya yetkili kişiler tarafından kontrolü yapılır, doğru kurulduğu ve güvenli şekilde çalıştığını gösteren belge düzenlenir.
 
Ayrıca yine yönetmelik gereğince “İş Ekipmanında Olması Gereken Asgari Gerekliliklerin” bilinmesi ve yerine getirilmesi şarttır. Asgari gerekliliklerin neler olduğu bir çok işyerinde bilinmemekte, meydana gelen makine ve ekipman kaynaklı kazaların sonucunda hem çalışanlar hem de işveren maddi ve manevi zarara uğramaktadır. Ayrıca bir makinenin “Kabul Standartlarının” ve makinede yer alması gereken asgari “Emniyet Koşullarının” neler olduğunun bilinmesi hem tedarikçi hem de kullanıcı açısından kritik öneme haizdir.
 
Yine, makine ve ekipmanların taşıması gereken özellikleri ve iş güvenliğine yönelik uygunluklarının henüz temin aşamasında sorgulanması ve kontrol edilmesi, işverenleri hem mevzuata uygunsuzluktan hem de çalışanlarını muhtelif risklerden koruyacaktır.
 
Bu yapıyı kurmak Makine Emniyet Yönetmeliğini, İş Ekipmanları Yönetmeliğini ve ilgili standartları iyi bilmek ve yorumlamak ile mümkündür. Bu da ancak eğitimle olabilir. Bu nedenledir ki “Makine Risk Değerlendirmesi Eğitimi” işletme açısından çok önemli bir eğitimdir.

EĞİTİM PROGRAMI;

-   İlgili yönetmelikler

-   Yönetmeliğin gerekleri

-   İlgili standartlar TS EN ISO 12100, TS-13849 ve Serileri, TS  EN 999,

-   Tanımlar ve kavramlar

-   Risk değerlendirme adımları

-   Risk değerlendirme metodları

-   Risk Graph metodu

-   HRNS metodu

-   L Matris metodu

-   Kontrol hiyerarşisi

-   Emniyetle ilgili tedbirlerde öncelik sırası

-   Patlayıcı ortamlarla ilgili risk değerlendirmesi (ATEX)

-   ATEX Direktifleri

-   Ex ekipmanlarda etiket okuma

-   Patlayıcı ortamlara ilişkin yönetmelik ve gereklilikleri

-   Fonksiyonel güvenlik (Tanımı, SIL, SIF, SIS)

-   CE İşareti ve işarete ilişkin yönetmelik

-   Makine tasarımında güvenlik prensipleri

-   Makine kullanımında güvenlik prensipleri

-   İş ekipmanı kurulurken güvenlik prensipleri

-   TS EN 349+A1, TS EN 614-1+A1, TS EN ISO 13857, TS EN 574+A1, TS EN ISO 13850, TS EN 1837+A1 Standartları